Từ vựng topic Tax (thuế) tiếng anh

· Từ vựng

I. Từ vựng các topic liên quan

II. Từ vựng topic Tax (thuế) tiếng anh

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sales tax ( hoặc VAT value added tax) : thuế giá trị gia tăng
 • Input sales tax: thuế GTGT đầu vào
 • Output sales tax: thuế GTGT đầu ra
 • corporate income tax: thuế thu nhập doanh nghiệp
 • capital transfer tax: thuế chuyển nhượng vốn
 • export/ import tax: thuế xuất, nhập khẩu
 • licence tax : thuế môn bài
 • registration tax: thuế trước bạ   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "registration" tiếng anh
 • excise/ luxury tax: thuế đánh vào hàng hóa xa xỉ, hay thuế tiêu thụ đặc biệt
 • excess profits tax: thuế siêu lợi nhuận
 • direct tax: thuế trực thu
 • indirect tax: thuế gián thu
 • levy a tax/ impose a tax: đánh thuế   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "TO NAME BUT A FEW" tiếng anh
 • lift a tax: bãi bỏ thuế
 • tax abatement : sự khấu trừ thuế
 • tax adjustment: sự điều chỉnh thuế
 • tax allowance: trợ cấp thuế
 • tax avoidance/ loophole: trốn thuế ( một cách hợp pháp)
 • tax evasion: việc/sự trốn thuế
 • tax form: mẫu đơn khai thuế
 • tax liability:  trách nhiệm phải đóng thuế; tiền thuế nợ
 • tax penalty: tiền phạt thuế
 • tax period:  thời hạn chịu thuế; thời hạn phải đóng thuế
 • tax policy:  chính sách thuế vụ  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "policy"
 • tax preparer : người giúp khai thuế
 • tax rate: tỷ suất thuế; tỉ lệ dùng để tính thuế
 • tax relief:  tiền thuế hoàn lại cho người đóng thuế do tính sai hay do thay đổi các chi tiết trên hồ sơ thuế
 • tax return:  mức thuế được miễn do những nguyên nhân đặc biệt (thiên tai, không chịu chung trách nhiệm nợ thuế trên các nguồn lợi tức thuộc về người khác)
 • tax statement (bill): tờ giải trình các món thuế chưa đóng
 • tax year: năm thuế
 • taxable : có thể phải đóng thuế
 • taxpayer : người đóng thuế; người khai thuế
 • taxpayer advocate: người biện hộ hay người bênh vực cho người đóng thuế
 • term (time): thời hạn, kỳ hạn
 • third party: đệ tam nhân; thành viên thứ ba trong một liên doanh hay một tổ chức
 • toll free (telephone): điện đàm miễn phí; việc gọi điện thoại không phải trả lệ phí  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "toll" tiếng anh
 • transferor (trusts): người chuyển tài sản (trong các tín dụng ủy thác)
 • underpayment:  số tiền nợ còn thiếu
 • undue hardship:  hoàn cảnh/ tình trạng quá khó khăn
 • voluntary compliance: sự tuân thủ (pháp luật) tự nguyện
 • wages: lương bổng  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase "salary" tiếng anh
 • waiver: bãi miễn , từ khước
 • zip code: mã số bưu chính
 • tax exempion: sự miễn thuế
 • tax cut: giảm thuế
 • register of tax: sổ thuế
 • tax inspector: thanh tra thuế

2. Phân loại từ vựng topic Thuế (tax)

2.1. Các loại thuế

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Company income tax: thuế thu nhập doanh nghiệp
 2. Environment fee: phí bảo vệ mội trường
 3. Environment tax: thuế bảo vệ môi trường  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "environment" tiếng anh
 4. Excess profits tax: thuế siêu lợi nhuận
 5. Export tax: thuế xuất khẩu
 6. Export/Import tax: thuế xuất, nhập khẩu
 7. Import tax: thuế nhập khẩu
 8. Indirect tax: thuế gián thu
 9. Land & housing tax, land rental charges: thuế nhà đất, tiền thuê đất
 10. License tax: thuế môn bài
 11. Natural resource tax: thuế tài nguyên.
 12. Natural resources tax: thuế tài nguyên
 13. Personal income tax: thuế thu nhập cá nhân
 14. Registration tax: thuế trước bạ
 15. Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "CONSUMPTION" TIẾNG ANH
 16. Tax rate: thuế suất
 17. Value added tax (VAT): thuế giá trị gia tăng

2.2. Kế toán thuế

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Tax: thuế
 2. Registrate: đăng ký thuế
 3. Imposea tax:ấn định thuế
 4. Refund of tax: thủ tục hoàn thuế
 5. Tax offset: bù trừ thuế  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "offset" tiếng anh
 6. Examine: kiểm tra thuế
 7. Declare: khai báo thuế
 8. License tax: thuế môn bài
 9. Company income tax: thuế thu nhập doanh nghiệp
 10. Personal income tax: thuế thu nhập cá nhân
 11. Value added tax: thuế giá trị gia tăng
 12. Income tax: thuế thu nhập
 13. Input sales tax: thuế giá trị gia tăng đầu vào
 14. Output sales tax: thuế giá trị gia tăng đầu ra  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  phân biệt "sales" / "sale" & "on sale" / "for sale" tiếng anh
 15. Capital transfer tax: thuế chuyển nhượng vốn
 16. Registration tax: thuế trước bạ
 17. Taxable: chịu thuế
 18. Tax abatement: sự khấu trừ thuế
 19. Register of tax:sổ thuế
 20. Tax preparer: người giúp khai thuế
 21. Tax dispute: các tranh chấp về thuế
 22. Tax liability: nghĩa vụ thuế
 23. Taxpayer: người nộp thuế
 24. Authorize: người ủy quyền  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng CONSIDER trong tiếng anh
 25. Official: chuyên viên
 26. Inspector: thanh tra viên
 27. Tax derectorate: tổng cục thuế
 28. Director general: tổng cục trưởng
 29. Tax department:cục thuế
 30. Tax authorities: hội đồng thuế  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "authority" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc